Cel studiów

Celem studiów Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Łodzi, jest przekazanie jego uczestnikom aktualnej wiedzy oraz umiejętności pozwalających na samodzielne przeprowadzenie analizy strategicznej firmy umożliwiającej zbudowanie i wdrożenie polityki personalnej. Zadanie to wymaga z jednej strony wiedzy na temat nowoczesnych metod doboru kadr, szkoleń, motywowania społecznych i psychologicznych reguł funkcjonowania ludzi w organizacjach oraz prawnych uwarunkowań ich działania. Z drugiej strony, od specjalisty, czy menedżera działu HR wymaga się, oprócz znajomości narzędzi i umiejętnego ich stosowania, także kompetencji interpersonalnych, predysponujących do pracy w zawodzie.

Studia mają umożliwić przygotowanie uczestników z zakresie budowania nowoczesnej polityki kadrowej dla firmy działającej na rynku. Program oparty jest na treningach, warsztatach i ćwiczenia aktywnych.

Studia są kierowane do kierowników działów ZZL (kadr, szkolenia, rozwoju), specjalistów i pracowników zatrudnionych w służbach i komórkach kadrowych, osób pragnących zdobyć zawód human resource management, personnel manager, human resource controller, training administrator, doradców w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, a także wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania zasobami ludzkimi oraz poszerzeniem wiedzy z tego zakresu. O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby, które mają dyplom ukończenia studiów wyższych zarówno ekonomicznych, jak i nieekonomicznych. Od słuchaczy oczekuje się przede wszystkim aktywnego udziału w zajęciach.